Wpisz adres e-mail podany przy rejestracji. Otrzymasz wiadomość z danymi dostępowymi do Twojego konta.
wyślij

 0 / 0,00 PLN

Regulamin

 I. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

1.Użytkownik, tj. podmiot będący osobą fizyczną,  nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane za pośrednictwem Sklepu  może z niego korzystać  pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.Użytkownik, tj. podmiot nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.

3.Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

4. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

II. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu bez konieczności dokonywania rejestracji, lub poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem swoich danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) .

2. Korzystanie ze Sklepu  bez uprzedniej rejestracji  jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu następujących warunków:

prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych oraz akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia  następujących warunków:

zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz akceptacji Regulaminu.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie oraz innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu. Za pomocą konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień  w Sklepie.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć.. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka, dokonywanie sprawdzania i przeliczania cen.

2. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika . Po otrzymaniu zamówienia Sklep weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu).

4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sklep przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Zamówienie  zostaje przyjęte do realizacji  z chwilą przesłania Użytkownikowi informacji o przyjęciu zamówienia.

5.W przypadku zakupu produktów wraz z usługą montażu,  Sklep przeprowadzi niezwłocznie po złożeniu takiego zamówienia- indywidualne ( mailowe lub telefoniczne) ustalenia z Użytkownikiem- Nabywcą towaru, celem określenia terminu realizacji usługi.

6. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Sklepu- usługa montażu może być świadczona tylko i wyłącznie przez sprzedającego przy rabacie 15%

IV. PŁATNOŚCI

1. Płatności za nabyte w Sklepie  towary lub towary łącznie z zamówionymi  usługami,  dokonywane są na zasadach określonych przez Sklep.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

3. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie i znane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.

4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy jednak skutecznie złożonych zamówień.

V. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę po uiszczeniu opłaty za towar i pokrycie kosztów dostawy.

2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sklep jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

3. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe  są chronione przez Sklep przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII. REKLAMACJE

1. Nabywca może składać reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu.

2. Wszystkie reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

3.Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

datę złożenia zamówienia, stanowiącego podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

4. O przyjęciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sklepu itp.,  którą potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

VIII. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może zrezygnować  na piśmie z zamówienia, bez podania przyczyn,  w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy zamówienie dotyczyło także usługi – w terminie 10 dni od dnia  poczynionych indywidualnych ustaleń określających termin realizacji tej usługi. W takiej sytuacji Nabywca zobowiązany  jest do zapłaty za towar po cenie oferowanej przez Sklep bez uwzględnienia usługi i zapłaty różnicy kwot w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji ze świadczenia usługi.

2. W przypadku rezygnacji z zamówienia, z zachowaniem podanych powyżej terminów, zakupiony i wysłany towar podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w stanie niezmienionym              i w oryginalnym opakowaniu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od przyjęcia  rezygnacji.

4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę zapłaty, Sklep zobowiązany jest do zwrotu ceny towaru, bez kosztów przesyłki.

5. Rezygnacja z zamówienia przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:

- gdy rozpoczęto świadczenie usługi – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.  

Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą, ponadto zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu, zobowiązując się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

 

IGS - Inżynieria grzewczo sanitarna

08-110 Siedlce, ul. Akacjowa 1, tel. kom. 0 606 85 88 93, tel./fax 025 644 37 15

 

POLECAMY

©2024 IGS-ZIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.